Vedtægter

 1. Foreningens navn er: Den Eksperimenterende Tekstilforening 
 2. Foreningens formål er gennem eksperimenterende og inspirerende kurser og arrangementer at medvirke til fornyelse i det tekstile felt. 
 3. Foreningens medlemmer er: 
 • undervisere i tekstilfagene
 • institutioner med tilknytning til det tekstile fagområde
 • personer med særlig interesse for eksperimenterende håndarbejde
 1. Ordinær generalforsamling afholdes i april / maj. Indkaldelse sker skriftligt senest 14 dage før. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
 3. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter behov, eller hvis 10% af medlemmerne ønsker det. Også her gælder punkt 5. 
 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges også 2 suppleanter. Foreningen har to revisorer, der vælges på skift for 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktør og webredaktør. 
 6. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 
 7. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
 8. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 
 9. Ophæves foreningen, beslutter den sidste generalforsamling, hvordan eventuelle økonomiske midler skal anvendes. 

 

Fredericia d. 12. december 1970
Revideret d. 26. april 1980
Revideret d. 8. maj 1990
Revideret d. 20. april 2002
Revideret d. 12. maj 2012
Revideret d. 10. maj 201